آخرین یاد بودها (آرامستان مجازی روستای قینر مختص اهالی ساکن در روستا و شهر)

908 بازدید


روستای قینر حاج حسن جلالیان حسن نیا حاج حاج حسن جلالیان حسن نیا فرزند : غلامحسین تاریخ ولادت : 1322/10/12 تاریخ فوت : 1398/09/20 محل آرامگاه : مشهد بهشت رضا
روستای قینر عبدالحسین بادپا شهید عبدالحسین بادپا فرزند : علیار تاریخ ولادت : 1344/08/02 تاریخ شهادت : 1361/08/10 محل آرامگاه : شهرضا Flaq of Iran - Qeynar Plus Flaq of Iran - Qeynar Plus
روستای قینر عبدالحسین بادپا شهید عبدالحسین بادپا فرزند : علیار تاریخ ولادت : 1344/08/02 تاریخ شهادت : 1361/08/10 محل آرامگاه : شهرضا Flaq of Iran - Qeynar Plus Flaq of Iran - Qeynar Plus
روستای قینر حسن قدیری حاج حسن قدیری فرزند : محمد صادق تاریخ ولادت : 1330/09/12 تاریخ فوت : 1400/01/13 محل آرامگاه : اصفهان _خورزوق
روستای قینر سید علیرضا نیرینی حاج سید علیرضا نیرینی فرزند : سید محمد تاریخ ولادت : 1348/8/5 تاریخ فوت : 1399/12/21 محل آرامگاه : تهران
روستای قینر سلیمان صالحی حاج سلیمان صالحی فرزند : محمد اسماعیل تاریخ ولادت : 1333/3/1 تاریخ فوت : 1401/04/02 محل آرامگاه : تهران-بهشت زهرا
روستای قینر بتول دلک آبادی حاجیه خانم بتول دلک آبادی فرزند : حسین تاریخ ولادت : 1326/03/01 تاریخ فوت : 1395/03/09 محل آرامگاه : وادی السلام
روستای قینر محرم امانی شهید والامقام محرم امانی فرزند : اسماعیل تاریخ ولادت : 1340/2/20 تاریخ شهادت : 1360/8/16 محل آرامگاه : قینر Flaq of Iran - Qeynar Plus Flaq of Iran - Qeynar Plus
روستای قینر صمد صابر شهید والامقام صمد صابر فرزند : جعفر تاریخ ولادت : 1340/4/20 تاریخ شهادت : 1362/1/22 محل آرامگاه : قینر Flaq of Iran - Qeynar Plus Flaq of Iran - Qeynar Plus
روستای قینر عباسعلی ملکی شهید والامقام عباسعلی ملکی فرزند : قوچعلی تاریخ ولادت : 1335/2/7 تاریخ شهادت : 1384/2/7 محل آرامگاه : تبریز Flaq of Iran - Qeynar Plus Flaq of Iran - Qeynar Plus
روستای قینر ربابه قلی زاده بانو ربابه قلی زاده فرزند : محمدزید تاریخ ولادت : 1310/8/20 تاریخ فوت : 1399/5/8 محل آرامگاه : تبریز
روستای قینر احمد نعمتی حاج احمد نعمتی فرزند : لطیف آقا تاریخ ولادت : 1307/1/5 تاریخ فوت : 1390/1/3 محل آرامگاه : تبریز